1966 Nikon Auto 35
nikonos
arrow   Return Main Camera Menu   Return Nikon Page   arrow

Exactly the same camera as the Nikkorex 35 Auto but now with the Nikon name. See 1965 Nikkorex Auto 35 for description.